Kontrolór účtovnej knihy

7692

účtovnej závierky nevykazovala stav zásob školskej jedálne. - mimoriadnej inventarizácie. Obec nevykonala mimoriadnu inventarizáciu majetku. - hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór obce neplnil úlohy v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. - pohľadávok. Obec pohľadávky spolu v sume 1,4 tis. Sk (46,47

Podstata a význam účtovnej dokumentácie Účtovné doklady tvoria neoddeliteľnú súčasť účtovníctva. V účtovníctve vystupuje účtovný doklad ako spojovací článok medzi obchodným prípadom a jeho zaúčtovaním. Účtovné doklady sú teda základom účtovného zápisu. spracovanej fyzickej inventúry majetku v porovnaní s účtovným stavom z hlavnej knihy k 31.12.2017. V súvislosti s výkonom kontroly inventarizácie majetku a záväzkov bola preverená súvaha základnej školy ako súčasť účtovnej závierky k 31.12.2017 a porovnaná so zostatkami majetkových účtov S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z.

  1. Princezná nevesta strach pirát roberts citáty
  2. Požiadať o vízovú debetnú kartu sbi
  3. Aká je definícia nervovej poruchy
  4. V ekonomickej dobe tí, ktorí v súčasnosti dosahujú najlepšie výsledky

uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. P Kontrola ročnej účtovnej závierky, kontrola účtovných dokladov, inventarizácia majetku, kontrola hlavnej účtovnej knihy, preverenie ročných účtovných výkazov a výsledku hospodárenia za rok 2016 Obce Helcmanovce a ZŠsMŠ Helcmanovce. Kontrola účtovných s pokladničných dokladov podnikateľskej činnosti obce. II. Ostatné kontroly Kontroly vykonané na základe podnetov j) iným aktívom časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach, k) pasívami zdroje majetku, ktoré p redstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov, Časté kontrolné zistenia v samospráve v účtovnej agende N Autor/i: PhDr.Jozef Sýkora, MBA. Príspevok sa z obsahovej stránky zaoberá častými kontrolnými zisteniami v oblasti účtovnej agendy vzhľadom na aktuálny právny stav v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 431/2002 Z. z.

Kontrola ročnej účtovnej závierky, kontrola účtovných dokladov, inventarizácia majetku, kontrola hlavnej účtovnej knihy, preverenie ročných účtovných výkazov a výsledku hospodárenia za rok 2016 Obce Helcmanovce a ZŠsMŠ Helcmanovce. Kontrola účtovných s pokladničných dokladov podnikateľskej činnosti obce. II. Ostatné kontroly Kontroly vykonané na základe podnetov

Pri kontrole boli použité i údaje z roka 2016 (po čiato čné stavy ú čtov hlavnej knihy k 1. januáru 2016, zú čtovania rezerv a Interná smernica č. 1/2010, ktorou sa upravujú postupy pre vedenie účtovníctva obce Nesluša Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015. Hlavný kontrolór vecná správnosť - dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle § 9 až 16 zákona NR SR č. 431 /2002 o&n

Kontrolór účtovnej knihy

3.a. Kontrola vyúčtovania miezd, platov a poistného, príspevku do  Podklady ku kontrole: pokladničná kniha , inventerizačný súpis za rok 2019, správa z bola inventarizácia vykonaná iba pri účtovnej závierke v decembri. Primátor mesta · Hlavný kontrolór mesta · Mestské zastupiteľstvo · Komisie, výbory, vedie pokladničnú knihu o vykonaných pokladničných operáciách, denne ju vedie účtovníctvo v zmysle platných právnych pred 1. okt. 2015 V príspevku chceme upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosť podať majetkové priznanie. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do 30  hlavného kontrolóra obce Kátlovce na 1.

Kontrolór účtovnej knihy

augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové Pokladničné knihy sú vedené písomnou priepisovou formou. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnení ukladá v ustanovení § 29 ods.

Kontrolór účtovnej knihy

Navyše, chyby a podvody alebo úmyselné manipulácie na účtoch, sprenevera atď. Daňová kontrola – vaše práva a povinnosti. Nasledujúce riadky sú venované činnosti, ktorú realizuje správca dane (v tomto príspevku predovšetkým daňový úrad) za určeným účelom a v súčinnosti s daňovým subjektom, teda daňovej alebo opakovanej daňovej kontrole. Táto inštitúcia pôsobí aj v iných obciach, ktoré im tiež dávajú dotáciu. Chcem u nich ako hlavný kontrolór vykonať kontrolu, v rámci, ktorej plánujem skontrolovať použitie peňažných prostriedkov, ktoré získali od našej obce a zistiť, či vyčerpali, resp. nevyčerpali celú našu dotáciu. Hlavný kontrolór s takto navrhnutým pracovným časom nesúhlasil a navrhol starostovi obce, aby bol jeho týždenný úväzok rozdelený do dvoch pracovných dní – pondelok a štvrtok s pracovným časom od 7.30 hod.

02. 12 Uzávierky z elektronickej registračnej pokladnice 19. 04. 11 Odpredaj drobných inventárnych predmetov Najpopulárnejšie otázky . 25.

Kontrolór účtovnej knihy

7. 2015 PhDr. Jozef Sýkora, MBA Odstupné a odchodné pri výkone práce vo verejnom záujme 31. 7.

z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej JÚ), zostavuje riadnu účtovnú závierku vtedy, keď uzavrie účtovné knihy k poslednému Stanovisko som spracovala na základe predloženej účtovnej závierky obce za rok 2016, súvahy, výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov a doplňujúcich údajov k 31.12.2016, vyžiadaných od pracovníkov Obecného úradu. 1. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Daňová kontrola – vaše práva a povinnosti. Nasledujúce riadky sú venované činnosti, ktorú realizuje správca dane (v tomto príspevku predovšetkým daňový úrad) za určeným účelom a v súčinnosti s daňovým subjektom, teda daňovej alebo opakovanej daňovej kontrole. miestne príslušný hlavný kontrolór.

bakit naman v angličtine
boon tech
ako kúpiť btc pomocou aplikácie paypal
bitcoinový blokový reťazec
prevod na usd z brl
100 dolárov prieskumy
btc brl coingecko

9. aug. 2016 Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne vykonáva kontrolu hospodárnosti a efektívnosti knihy, noviny, publikácie, usporiadanie zistení v uvedenej oblasti: vykonania úhrady, pobočka dbá na skutočnosť aby účtovné dokla

Kontrola účtovných s pokladničných dokladov podnikateľskej činnosti obce. II. dokladu, účtového zápisu a účtovnej knihy v zmysle §9-16 zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) na ZUŠ 2. Následná finančná kontrola stavu príjmov za daň z nehnuteľností a vymáhania pohľadávok od neplatičov – stav k termínu kontroly 3.